اعضای هیات مدیره

اعضای اصلی هیات مدیره

سعید رسول اف             رییس هیات مدیره

رضا نامی                      نایب رییس هیات مدیره

پیام محسنی زنوزی        عضو هیات مدیره

فرهنگ باقری                 عضو هیات مدیره

سعید اشتیاقی              عضو هیات مدیره

.

اعضای علی البدل هیات مدیره

کاظم کمالی پور              عضو علی البدل هیات مدیره

صادق محمدی                عضو علی البدل هیات مدیره

.

بازرسین

محمد حسین پور            بازرس اصلی

حمید حیدری                 بازرس علی البدل

 

 دبیر 

آذر حاج اسمعیلی

اشتراک گذاری صفحه