اعضای هیات مدیره

اعضای اصلی هیات مدیره

سعید رسول اف             رییس هیات مدیره

رضا نامی                     نایب رییس هیات مدیره

پیام محسنی زنوزی        خزانه دار و عضو هیات مدیره

محمد زند                     عضو هیات مدیره

صادق محمدی              عضو هیات مدیره

.

اعضای علی البدل هیات مدیره

میعاد مزرعه                   عضو علی البدل هیات مدیره

سعید تقی پور                عضو علی البدل هیات مدیره

.

بازرسین

نیما حکیم جوادی            بازرس اصلی

محمد صراف                  بازرس علی البدل

اشتراک گذاری صفحه