عضویت در انجمن

ثبت مدارک مورد نیاز عضویت
 • ثبت‌اطلاعات اشخاص حقوقی

 • تصویر مدارک معتبر زیر (در صورت وجود)

 • فیش واریزی

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
 • تصویر فیش واریزی ورودیه به مبلغ 5،000،000 ریال (اعضاء جدید) به نام انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران
 • تصویر فیش واریزی حق عضویت به مبلغ 5،000،000 ریال (سالانه) به نام انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران

اطلاعات حساب انجمن نزد بانک سامان شعبه شهران (شعبه 844)

نوع
شماره
شماره حساب
8444025091871
شماره شبا
IR530560084404002509187001
ثبت مدارک مورد نیاز عضویت
 • ثبت‌اطلاعات اشخاص حقیقی

 • فیش واریزی

 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • تصویر فیش واریزی ورودیه به مبلغ 5،000،000 ریال (اعضاء جدید) به نام انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران
 • تصویر فیش واریزی حق عضویت به مبلغ 5،000،000 ریال (اعضاء جدید) به نام انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران

اطلاعات حساب انجمن نزد بانک سامان شعبه شهران (شعبه 844)

نوع
شماره
شماره حساب
8444025091871
شماره شبا
IR530560084404002509187001
ثبت مدارک مورد نیاز تمدید
 • تمدید اشخاص حقوقی

 • تصویر مدارک معتبر زیر (در صورت وجود)

 • فیش واریزی

 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
 • تصویر فیش واریزی ورودیه به مبلغ 5،000،000 ریال (اعضاء جدید) به نام انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران
 • تصویر فیش واریزی حق عضویت به مبلغ 5،000،000 ریال (سالانه) به نام انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران

اطلاعات حساب انجمن نزد بانک سامان شعبه شهران (شعبه 844)

نوع
شماره
شماره حساب
8444025091871
شماره شبا
IR530560084404002509187001
ثبت مدارک مورد نیاز تمدید
 • تمدید اشخاص حقیقی

 • فیش واریزی

 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • تصویر فیش واریزی ورودیه به مبلغ 5،000،000 ریال (اعضاء جدید) به نام انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران
 • تصویر فیش واریزی حق عضویت به مبلغ 5،000،000 ریال (اعضاء جدید) به نام انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران

اطلاعات حساب انجمن نزد بانک سامان شعبه شهران (شعبه 844)

نوع
شماره
شماره حساب
8444025091871
شماره شبا
IR530560084404002509187001