رئیس هیئت مدیره: سعید رسول اف

نائب رئیس هیئت مدیره: رضا نامی

عضو هیئت مدیره: نیما حکیم جوادی

خزانه دار: پیام محسنی زنوزی