سعید رسول اف:    رییس هیات مدیره

رضا نامی :  نایب رییس هیات مدیره

پیام محسنی زنوزی :  خزانه دار و عضو هیات مدیره

محمد زند :   عضو هیات مدیره

صادق محمدی :  عضو هیات مدیره

نیما حکیم جوادی :   بازرس اصلی

میعاد مزرعه  :   عضو علی البدل هیات مدیره

سعید تقی پور :  عضو علی البدل هیات مدیره

محمد صراف  :  بازرس علی البدل