رديف نام شرکت نام مدير عامل شماره تماس ايميل
1 آواي مهر کوثر آقاي حسين زاده 0251-7741600
2 ايده پرداز ژوبين آقاي مهندس سعيد رسول اف 44256558 info@jhoobin.comاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
3 ابرا تهران(با مسئوليت محدود) آقاي نخعي 88902616 abra@parsonline.netاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
4 بهينه نرم افزار آسيا مبنا  آقاي احمدرضا مويدي 66595203-4 info@mabna.co.irاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
5 بينا گرافيک آقاي جعفري 77621050 safinatonnour@yahoo.comاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
6 پديده ارتباطات پويا آقاي موبدي 0311-2297460 info@decomco.comاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
7 پديده فناوري آفتاب آقاي ابري 0511-8590313 hossein.Abri@gmail.comاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
8 پيام افزار پيک آسا آقاي دکتر نيامنش 64063101-8 info@peykasa.irاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
9 پيشگامان موج تلفن همراه آقاي طهرانچي 021-88327226 info@mth-co.irاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
10 تجارت الکترونيک اکسيژن آقاي اکابري 0511-8481448 rezanami@gmail.comاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
11 توسعه سامان هاي رايانه سماتوس آقاي دکتر کاميار 0511-8837388 info@samatoos.irاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
12 رهياب پيام گستران آقاي واقف زاده 88618096 info@rpg.irاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
13 سوشيانت سيستم شيراز آقاي افسري 0711-6350132 info@soshiant.co.irاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
14 صفريک ايده همراه آقاي پيام محسني زنوزي 66572399 info@sefr-yek.comاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
15 مهندسي بين المللي فولاد تکنيک آقاي محمد ابکاء 0311-6279219-21 h.hemmasiyan@fooladtechnic.irاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
16 *نوآوران همراه افزار آقاي نيکنفس 22236477 ali.mohtasham.g@gmail.comاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
17 *نيمه هادي عماد(خدمات طلايي عماد) 88753076
18 همراه نرم افزار نوين آقاي حاج تقي زاده 88326820 hamrahnarmafzarco@yahoo.comاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
19 برنامه نويسان همراه فجر خانم فاطمه خدايي 0251-2905666 f.khodaei90@gmail.comاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
20 عصر دانش افزار اقاي اردشير منتصري 88706837-40 abdollahi@gmail.comاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
21 شرکت گروه مهندسين فراصدر يزد فريد وکيلي 0351-7267717 info@farasadr.irاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
22 شرکت استيمان صنعت سيد محمد اسماعيلي حسيني 88315455-6 esteeman@esteeman.comاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
23 شرکت عصر گويش پرداز هادي ويسي 66551525 info@asr-gooyesh.comاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
24 مرکز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان سيد مجيد نبوي 0311-2357023-4 info@ghaemiyeh.comاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
25 همراه ايده گستر رشد عباس اسدي 22738320 roshdsoft@gmail.comاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
26 هوش برتر کارمانيا حامد کريمي 0341-2220610 info@hooshebartar.co.irاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
27 مرکز گسترش فناوري اطلاعات(مگفا) جواد توسلي مهر 88510910-14 j_tavasoli@magfa.comاین آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.
28 شرکت تجارت الکترونيک سامان آقاي مهندس ستاره 84345000
29 شرکت سروش مهر آقاي دکتر بهادري 27671
30 شرکت نگاشت انديشه سبز ( اقليم) آقاي شيرزاد کريمي راد 88876460-1
31 شرکت سامانه  همراه پيچک آقاي حميد رضازاده 22431611
32 موسسه آواي انديشه مهر( سامش) علي رجباده 0511- 8465916
33 سروش همراه رسانه آقاي گوران
34 سازه هاي اطلاعاتي راژمان جواد عامل 0511-7616146
35 حلقه سپيد پارس  مسعود طلاساز 88554256
36 رهنگار گستر کارآفرين پويا سيد نوزادي 0511-8456106

آخرين ويرايش : پنجشنبه ، 19 بهمن 1391 ، 08:36